SỔ TAY HƯỚNG DẪN VỀ ĐẤU NỐI NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN

28/05/2022 | 8:21:34

 1. Ý nghĩa: đây là sổ tay hướng dẫn đưa ra các quy định việc đấu nối nước thải của hộ thoát nước vào hệ thống cống thoát nước chung của Thành phố Quy Nhơn, dẫn về nhà máy xử lý nước thải để tiến hành xử lý đạt tiêu chuẩn quy định trước khi xả ra môi trường, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất lượng nước thải thấm vào lòng đất hoặc chạy vào nguồn tiếp nhận khác, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước và nguy cơ phát tán mầm bệnh từ nước thải. 
 2. Đối tượng áp dụng:  Quy định này áp dụng bắt buộc đối với tất cả các hộ thoát nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Quy Nhơn trong phạm vi 25m từ hàng rào khuôn viên công trình, nhà ở đến hệ thống thoát nước của thành phố và áp dụng bắt buộc đối với tất cả các hộ thoát nước thải khác.
 3. Giải thích từ ngữ:
  1. Đối tượng đấu nối là các hộ thoát nước có sử dụng nước và xả nước đã qua sử dụng ra hệ thống thoát nước hoặc môi trường
  2. Hộ thoát nước bao gồm các hộ gia đình, cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ xả nước mưa, nước thải vào hệ thống thoát nước thành phố
  3. Đấu nối nước thải là việc đấu nối hệ thống thoát nước thải bên trong mỗi hộ thoát nước vào điểm đấu nối nằm trên các tuyến cống thu gom của hệ thống thoát nước Thành phố
  4. Hệ thống thoát nước bao gồm mạng lưới cống, kênh mương thu gom và chuyển tải, hồ điều hoà và các công trình đầu mối (trạm bơm, nhà máy xử lý, cửa xả) và phụ trợ khác nhằm mục đích thu gom, vận chuyển, tiêu thoát nước mưa, nước thải và xử lý nước thải. Hệ thống thoát nước được chia làm các loại sau đây:
 1. Hệ thống thoát nước chung là hệ thống trong đó tất cả mọi loại nước thải, nước mưa được thu gom trong cùng một hệ thống
 2. Hệ thống thoát nước riêng là hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt
 3. Hệ thống thoát nước nửa riêng là hệ thống thoát nước chung có tuyến cống bao để tách nước thải đưa về nhà máy xử lý.
  1.  Điểm đấu nối là điểm xả nước của các hộ thoát nước vào hệ thống thoát nước thành phố, là ranh giới tiếp giáp giữa hệ thống thoát nước của hộ thoát nước với hệ thống thoát nước thành phố.
  2.  Hệ thống cống thoát nước bao gồm các tuyến cống, mương thoát nước, hố ga.
  3.  Tuyến cống bao là tuyến cống chính có các giếng tách nước thải để thu gom toàn bộ nước thải khi không có mưa và một phần nước thải đã được hòa trộn khi có mưa trong hệ thống thoát nước chung từ các lưu vực khác nhau và vận chuyển đến trạm bơm hoặc nhà máy xử lý nước thải.
  4.  Nguồn tiếp nhận là một bộ phận của môi trường bao gồm các nguồn nước nước chảy thường xuyên hoặc định kỳ như ao, hồ, sông suối, kênh mương, nước ngầm, biển.
  5.  Thỏa thuận đấu nối là văn bản thỏa thuận giữa đơn vị thoát nước và hộ thoát nước về vị trí điểm đấu nối, các yêu cầu kỹ thuật của điểm đấu nối, thời điểm đấu nối, chất lượng, lưu lượng nước xả vào điểm đấu nối.
  6. Nước thải là nước đã bị thay đổi đặc điểm, tính chất do sử dụng hoặc do các hoạt động của con người xả vào hệ thống thoát nước hoặc ra môi trường. Bao gồm:

 a. Nước thải sinh hoạt là nước thải ra từ các hoạt động sinh hoạt của con người như ăn uống, tắm giặt, vệ sinh cá nhân, kể cả nước thải là từ hầm tự hoại của nhà vệ sinh.

b. Nước thải khác là nước đã qua sử dụng mà không phải là nước thải sinh hoạt.

 1. Đơn vị thoát nước là đơn vị cung ứng dịch vụ thoát nước theo hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước.
 2. Miễn trừ đấu nối được thực hiện cho các trường hợp sau:

a. Gần nguồn tiếp nhận mà chất lượng nước thải bảo đảm yêu cầu vệ sinh môi trường và việc đấu nối vào hệ thống thoát nước thành phố có thể gây những gánh nặng bất hợp lý về kinh tế cho hộ thoát nước.

b. Tại địa bàn chưa có mạng lưới thu gom của hệ thống thoát nước thành phố. 

 1. Quy định về đấu nối nước thải:
  1. Đối với đấu nối nước thải trong phạm vi của dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn (dự án CCSEP): hiện nay, Dự án CCSEP đang triển khai thi công mạng cống cấp 3 và hố đấu nối tại một số khu vực trong thành phố (chi tiết các khu vực thi công mạng cấp 3, hố đấu nối xem phụ lục 1 đính kèm). Trong quá trình thực hiện, dự án chỉ thi công bên ngoài nhà dân (tuyến cống cấp 3 và hố đấu nối), phần bên trong nhà dân tới hố đấu nối là do người dân thực hiện. Để tăng cường tính kết nối và đồng bộ của hệ thống thoát nước, đề nghị UBND các phường kêu gọi, vận động các hộ dân phối hợp đơn vị thi công để tiến hành đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước (thông qua hố đấu nối) khi có tuyến cống của dự án đi qua.
  2.  Đối với đấu nối nước thải tại các khu vực không thuộc phạm vi của dự án: thực hiện theo quy định tại Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 26/11/2007 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.
 2. Quy định về xả nước thải tại điểm đấu nối:
  1. Đối với nước thải sinh hoạt:  các hộ thoát nước được phép xả nước thải sinh hoạt vào cống thoát nước của thành phố tại điểm đấu nối.
  2. Đối với các loại nước thải khác: Các hộ thoát nước phải thu gom và có thệ thống xử lý nước thải cục bộ bảo đảm quy chuẩn cho phép trước khi xả vào điểm đấu nối.
 3. Các yêu cầu kỹ thuật về đấu nối:   
 4. 1. Khi đấu nối nước thải từ hầm tự hoại của nhà vệ sinh vào hệ thống cống thoát nước của thành phố, các hộ thoát nước phải bịt đáy bể thấm hoặc phá bỏ bể thấm của hầm tự hoại không cho nước thải thấm xuống đất. 
 5. 2. Nước mưa từ bên trong hộ thoát nước (nếu có) mà không có điều kiện chảy tràn thì được thu gom bằng đường ống riêng và được xả vào điểm đấu nối theo thỏa thuận với đơn vị thoát nước.
 6. 3. Việc lắp đặt hệ thống cấp nước sạch và hệ thống thoát nước thải trong công trình, nhà ở phải tuân thủ theo Quy chuẩn hiện hành về Hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình. 
 7. 4. Các yêu cầu kỹ thuật khác

a. Sử dụng vật liệu thoát nước đạt tiêu chuẩn, đảm bảo độ bền;

b. Kết cấu các đầu thu phải có bộ phận ngăn mùi;

c. Đường kính và độ dốc của ống thoát nước chính trong nhà phải đạt mức tối thiểu để đảm bảo không bị tắt nghẽn;

d. Đối với hộ thoát nước đang sử dụng hệ thống thoát nước hiện trạng thì tùy theo mức độ đáp ứng kỹ thuật của từng bộ phận hệ thống này mà quyết định đầu tư bổ sung hoặc cải tạo cho phù hợp với điểm đấu nối nhằm tránh lãng phí..

 1. Trình tự thủ tục đấu nối nước thải:

Bước 1: Đơn vị thoát nước thông báo kế hoạch đấu nối nước thải tới các hộ thoát nước theo từng khu vực, cụm dân cư.

Bước 2: Đơn vị thoát nước thỏa thuận với hộ thoát nước về việc khảo sát, lập thiết kế hệ thống đấu nối nước thải; Trường hợp hộ thoát nước tự thiết kế hệ thống đấu nối thì thiết kế phải được đơn vị thoát nước chấp nhận. (Thời gian thực hiện là 30 ngày) 

Bước 3: Đơn vị thoát nước ký Thỏa thuận đấu nối với hộ thoát nước. (Thời gian thực hiện là 10 ngày)

Bước 4: Hộ thoát nước tự chịu trách nhiệm tổ chức thi công công trình xử lý cục bộ đến điểm đấu nối và hệ thống đấu nối nước thải theo đúng thiết kế được lập tại bước 2 và phù hợp với các quy định của văn bản Thỏa thuận đấu nối. (Thời gian thực hiện là 50 ngày).  

 1. Cơ chế tài chính: 

- Hộ thoát nước tự chịu kinh phí đầu tư xây dựng công trình thoát nước thải trong phạm vi công trình, nhà ở của mình đến điểm đấu nối.

- Đơn vị thoát nước có trách nhiệm thiết lập và xây dựng các điểm đấu nối cho hộ thoát nước xả nước vào điểm đấu nối.

 1. Thời điểm đấu nối: khuyến khích các hộ dân thực hiện đấu nối khi Dự án CCSEP triển khai thi công các tuyến cống cấp 3 đi ngang qua khu vực hộ gia đình đang cư trú. Trường hợp các hộ dân chưa có nhu cầu đấu nối (do hệ thống thoát nước trong nhà hiện hữu còn hoạt động tốt, không muốn đào nền nhà để thi công đấu nối,…) thì tại hố đấu nối do dự án đầu tư đã có điểm chờ để hộ dân kết nối sau này. Trường hợp hộ dân có nhu cầu đấu nối nằm ngoài phạm vi của Dự án CCSEP thì liên hệ với Đơn vị quản lý hệ thống thoát nước (Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố Quy Nhơn hoặc Công ty cổ phần Môi trường Bình Định) để thực hiện đấu nối.

UBND các phường tăng cường công tác truyền thông, vận động người dân thực hiện công tác đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước của thành phố, tránh xả ra môi trường gây ô nhiễm. 

Trách nhiệm của Hộ thoát nước

a. Tổ chức đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải nội bộ và cống dẫn đến điểm đầu nối. Bản vẽ thiết kế phải thông qua đơn vị thoát nước trước khi thực hiện.

b. Có trách nhiệm liên hệ với cơ quan chức năng để xin giấy phép đào vỉa hè, nền đường (nếu có) và hoàn trả nguyên trạng mặt bằng sử dụng thi công đấu nối nước thái.

c. Có nghĩa vụ thông báo thời điểm thi công đấu nối nước thải để đơn vị thoát nước kiểm tra, hướng dẫn và giám sát việc xây dựng bảo đảm đấu nối đúng quy định.

d. Các hộ thoát nước có xả nước thải khác (không phải là nước thải sinh hoạt) phải có trách nhiệm ký hợp đồng với một phòng thí nghiệm hợp chuẩn tiến hành phân tích chất lượng nước thái trước khi xả vào điểm đấu nối 02 tháng một lần. Kết quả xét nghiệm phải được gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về thoát nước trên địa bàn (được quy định sau) và đơn vị thoát nước.

e. Tích cực tham gia và hưởng ứng chương trình giáo dục truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước thành phố.

Hộ dân khi tham gia đấu nối vào hệ thống  thoát nước công cộng, vui lòng liên hệ:

 • Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố Quy Nhơn - Địa chỉ: Tầng 10 Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Quy Nhơn, số 30 Nguyễn Huệ
 • Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định - Địa chỉ: Số 40 Phan Bội Châu, P. Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn

Tel: 0256 3822 545

-------------------------------------------------------

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 379 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3822859             Fax: 0256.3817249

Nguồn : BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH
 
>